Baltijos Jūros Valstybių Taryba (BJVT)

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta 2019.06.12 15:55

Europos Sąjungoje didelis dėmesys skiriamas makroregionų kūrimui. Pirmuoju makroregionu tapo Baltijos jūros regionas, kuriam buvo sukurta speciali ES Baltijos jūros regiono strategija. Sėkmingos regiono plėtros pagrindu tapo glaudaus regioninio bendradarbiavimo politika, kuriai pagrindus padėjo Baltijos jūros valstybių taryba.

1992 m. Kopenhagoje įsteigta Baltijos Jūros Valstybių Taryba (BJVT) - neformalus regioninis politinis forumas - siekė skatinti integracinius procesus itin ekonominiu ir socialiniu požiūriu įvairiapusiškame regione. Sugriuvus geležinei uždangai į regioną sugrįžo Baltijos valstybės Lietuva, Latvija ir Estija, taip pat Lenkija, atsinaujinusi Rusijos Federacija, bei ta Vokietijos dalis, kuri ilgam laikui buvo virtusi Vokietijos Demokratine Respublika. Šiandien Baltijos jūros regionas yra pripažįstamas sėkmingiausiu regioninio bendradarbiavimo pavyzdžiu ne tik Europos Sąjungoje. BJVT pasiekė savo tikslus ir toliau lieka svarbi regionui ir Lietuvai.

BJVT veikla aprėpia visas tarpvyriausybinio bendradarbiavimo Baltijos jūros regione sritis, išskyrus karinę gynybą.

 • BJVT narės yra 11 valstybių: Danija, Estija, Islandija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Rusijos Federacija, Suomija, Švedija, Vokietija. Specialų nario statusą turi ES.
 • Stebėtojo statusą turi: Baltarusija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Rumunija, Slovakija, Ispanija, JAV, Jungtinė Karalystė, Ukraina ir Vengrija.

Aukščiausias BJVT organas yra Taryba, kurią sudaro valstybių narių užsienio reikalų ministrai ir Europos Komisijos/EIVT atstovas. Užsienio reikalų ministrų susitikimai rengiami kas antri metai. Taip pat kas antri metai rengiami valstybių vyriausybių vadovų susitikimai (pirmasis įvyko 1996 m. Švedijoje). Tarybai rotacijos principu po vienerius metus (nuo liepos 1 d. iki birželio 30 d.) pirmininkauja viena iš valstybių-narių. Pirmininkaujančios valstybės užsienio reikalų ministras yra atsakingas už Tarybos veiklos koordinavimą. Jam padeda Vyresniųjų pareigūnų komitetas (VPK), kurį sudaro BJVT valstybių narių užsienio reikalų ministerijų deleguoti pareigūnai ir Europos Komisijos/EIVT atstovas. Pirmininką deleguoja BJVT pirmininkaujanti valstybė. Tarp užsienio reikalų ministrų posėdžių Vyresniųjų pareigūnų komitetas dirba kaip pagrindinis diskusijų ir sprendimų priėmimo forumas.

Iki 2019 m. birželio 30 d. BJVT Tarybai pirmininkauja Latvija, po jos pirmininkaus Danija. Lietuva pirmininkaus organizacijai nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

2014 m., Suomijos pirmininkavimo metu organizacija apsibrėžė trys ilgalaikio bendradarbiavimo prioritetus: regioninės tapatybės puoselėjimas, tvaraus ir pasiturinčio regiono kūrimas, piliečių saugumo užtikrinimas. Kiekviena nauja pirmininkaujanti šalis šių prioritetų pagrindu pasirenka savas labiausiai remiamas sritis. 2018-2019 m. pirmininkaujanti Latvija didžiausią dėmesį skyrė trims prioritetams. Tai: 1) integralumas ir visuomeninis saugumas (bendradarbiavimo užtikrinant viešąjį saugumą įvairaus pobūdžio kataklizmų regione atveju stiprinimas; kovos su prekyba žmonėmis ir su organizuotu nusikalstamumu tęsimas; sienų kontrolės priežiūros stiprinimas); 2) dialogas (kultūrinio paveldo regione išsaugojimas panaudojant gerąją patirtį ir modernias technologijas); 3)atsakingumas (regiono tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimas).

Dėl politinės padėties pokyčių regione ir Europoje BJVT ministrai 2017 metais nutarė organizaciją reformuoti taip, kad ji atitiktų šiandienos poreikius. Nepriklausomų ekspertų grupė (Vision Group) parengė pasiūlymus plačiai organizacijos veiklos reformai įgyvendinti. Latvijos ir Danijos pirmininkavimai skirti organizacijos reformos projekto parengimui.

Lietuva pirmininkavo BJVT 1998-1999 ir 2009-2010 metais. Pastarojo  pirmininkavimo metu 8-asis BJVT ministrų pirmininkų susitikimas 2010 m. Vilniuje priėmė Vilniaus deklaraciją „Baltijos jūros regiono vizija iki 2020 m.“, kurioje buvo numatytos regiono artimiausio dešimtmečio vystymo kryptys. Ši deklaracija - svarbus BJVT regioninės politikos formavimo įrankis.

2019 m. birželio 3 dieną LR užsienio reikalų ministras L. Linkevičius dalyvavo Jūrmaloje, Latvijoje, vykusiame aukšto lygio susitikime Latvijos pirmininkavimo Baltijos jūros valstybių tarybai (BJVT) pabaigai pažymėti. Susitikime dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Lenkijos UR ministrai, EIVT Generalinė sekretorė, Danijos, Vokietijos, Islandijos, Norvegijos bei Rusijos UR ministerijų atstovai. Svečio teisėmis dalyvavo Baltarusijos URM viceministras. Renginio metu aptartos Baltijos jūros regioninio bendradarbiavimo perspektyvos. Susitikime buvo priimta Jūrmalos deklaracija, kuri patvirtina BJVT išskirtinį vaidmenį užtikrinant tarpvyriausybinį politinį dialogą ir praktinį bendradarbiavimą regione. Joje teigiamai vertinamas BJVT įdirbis daugelyje tvariai regiono plėtrai svarbių sričių, taip pat kovojant su tokiomis aktualiausiomis problemomis, kaip prekyba žmonėmis, smurtas prieš vaikus, organizuotas nusikalstamumas. Kartu buvo nuspręsta keisti BJVT veiklos principus. Pagrindiniu principu turi tapti organizacijos veiklos lankstumas atsižvelgiant į geopolitines aplinkybes. Tai reikštų tradiciškai privalomų užsienio reikalų ministrų arba viršūnių susitikimų kiekvieno pirmininkavimo pabaigoje atsisakymą, pereinant prie principo juos rengti, kada reikalinga ir tuo politiniu lygiu, kuris atitiktų tą poreikį. Kitos dvi gairės – glaudžiau bendradarbiauti su kitomis regioninėmis organizacijomis ir siekti didesnio nevyriausybinių organizacijų įtraukimo į BJVT projektinę veiklą.

LR UR ministras savo pasisakyme priminė, kad Vilniaus deklaracijoje „Baltijos jūros regiono vizija iki 2020 metų“, kurią 2010 m. Viršūnių susitikimo metu priėmė Baltijos jūros regiono (BJR) valstybių ministrai pirmininkai, buvo pabrėžta, kad regionas „turi potencialą tapti vienu iš labiausiai klestinčių, novatoriškų ir konkurencingų pasaulio regionų, šiam tikslui pasiekti naudodamasis Baltijos Jūros Valstybių Tarybos, taip pat kitų Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo mechanizmais“. Tai pavyko ir BJR greitai tapo regioninio bendradarbiavimo modeliu, kurio pavyzdžiu seka daugelis Europos regionų. Šiandien, regioninio saugumo ir bendradarbiavimo situacijai pasikeitus dėl agresyvios Rusijos politikos, visgi reikia ieškoti būdų bendradarbiauti svarbiausiose ekonominės regioninės plėtros, jo piliečių saugumo užtikrinimo, jaunimo įtraukimo  srityse, tačiau su principine sąlyga: jis galimas tik jei visos regionui priklausančios valstybės savo politiką gris teisės viršenybės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms principais.

BJVT šalių narių šakninės ministerijos bendradarbiauja įvairiose ekspertų ir darbo grupėse:

 • Branduolinės bei radiacinės saugos ekspertų grupė (EGNRS),
 • Tvarios jūrų ekonomikos ekspertų grupė (EGSME)
 • Darbo grupė kovai su prekyba žmonėmis (TF-THB),
 • Bendradarbiavimo dėl pagalbos vaikams pavojuje ekspertų grupė CAR),
 • Tvaraus vystymosi ekspertų grupė (EGSD Baltic 2030),
 • Grupė kovai su organizuotu nusikalstamumu (BSTF) - jai vadovauja valstybių vyriausybių vadovai,
 • Baltijos jūros bendradarbiavimo paveldo priežiūrai grupė (BSMGHC),
 • Ars Baltica organizacinis komitetas (ABOC), skirtas kultūriniam bendradarbiavimui,
 • Grupė vizijos ir strategijos aplink Baltijos jūrą erdviniam planavimui (VASAB).

BJVT taip pat glaudžiai bendradarbiauja su kitomis regioninėmis organizacijomis, vadinamosiomis „strateginėmis partnerėmis“:

 • Baltijos jūros parlamentų konferencija (BSPC),
 • Baltijos salų tinklas (B7),
 • Baltijos jūros valstybių tarp-regioninis bendradarbiavimas (BSSSC),
 • Baltijos miestų sąjunga (UBC),
 • Baltijos jūros nevyriausybinių organizacijų forumas,
 • Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklas (BASTUN),
 • Helsinkio Komisija (HELCOM),
 • Baltijos regiono valstybių universitetų tinklas (BSRUN).

Jų gretas nuolat papildo vis naujai susiformuojančios regioninės organizacijos įvairiausiose bendradarbiavimo srityse. Šiam bendradarbiavimui skatinti BJVT įkūrė Projektų rėmimo fondą, išlaikomą visų valstybių narių lėšomis.

BJVT vykdomų projektų partnerėmis taip pat tapo daug svarbių tarptautinių organizacijų.

Švedų Institutas (SI) yra ilgametis BJVT projektų partneris įvairiose srityse, ypač vadovavimo programose ekologijos, įdarbinimo, viešojo saugumo užtikrinimo srityse.

Šiaurės šalių ministrų taryba (MCM) yra gimininga organizacija, su kuria pastaruoju metu daugiausiai bendradarbiaujama kovos su prekyba žmonėmis ir vaikų teisių gynimo srityse.

Viduržemio jūros sąjunga (UfM) yra regioninė organizacija, su kuria BJVT bendradarbiauja klimato adaptacijos srityje.

Vidurio Europos iniciatyva (CEI) yra daugiametė BJVT partnerė dalinantis regioninių organizacijų gerąja praktika.

BJVT TF-THB ir CAR yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (OSCE) Aljanso prieš prekyba žmonėmis narės. Taip pat bendradarbiaujama viešojo saugumo užtikrinimo srityje.

BJVT taip pat dalyvauja trejose Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (EUBSRS) veikose: Policy Area Secure, Horizontal Action Climate, Horizontal Action Neighbours.

BJVT nuolatinis sekretoriatas įkurtas Stokholme 1998 metais. Jis padeda pirmininkaujančiai valstybei, BJVT darbo grupėms ir struktūroms organizaciniais ir techniniais klausimais, užtikrina BJVT veiklos tęstinumą keičiantis pirmininkaujančiai valstybei, teikia techninę paramą BJVT padalinių ir jos strateginių partnerių vykdomų projektų įgyvendinimui ir yra atsakingas už regioninio bendradarbiavimo duomenų bazę. Šiuo metu sekretoriato  generalinė direktorė – ambasadorė Maira Mora (Latvija).

Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus kalba aukšto lygio susitikime Latvijos pirmininkavimo Baltijos jūros valstybių tarybai (BJVT) pabaigai pažymėti.

BJVT sekretoriato interneto svetainė www.cbss.org