Nusiginklavimas

Sukurta 2014.11.10

Jungtinių Tautų Nusiginklavimo reikalų departamentas (UNODA)

Svarbiausi Ženevos forumai, kuriuose dirbama ginklų kontrolės, neplatinimo ir nusiginklavimo klausimais yra šie: Nusiginklavimo konferencija (angl.- CD), JT Konvencija dėl tam tikrų įprastinių ginklų, kurie gali būti laikomi pernelyg žalojančiais arba veikia nesirinktinai, apribojimo (angl. - CCW) bei jos II-asis papildytas protokolas (dėl draudimo arba apribojimo naudoti minas), V-asis protokolas (dėl nuo karo likusių sprogmenų), kurių narystė ir veikimas yra sąlyginai atskiri nuo pačios CCW konvencijos; Konvencija dėl prieš-pėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo (Otavos konvencija), Biologinių ginklų konvencija, Oslo konvencija dėl kasetinių sprogmenų.

Daugiau informacijos rasite čia ir čia.

Nusiginklavimo konferencija (CD)

Nusiginklavimo konferencijoje Lietuva dalyvauja stebėtojo teisėmis. Dar 2010 metais NK susikūrė neformali šalių stebėtojų grupė (angl. - IGOS), kurios narė yra ir Lietuva. Grupės dėka NK 2013 metų raporte bei atitinkamoje JT GA I komiteto priimtoje rezoliucijoje įtvirtinta, kad būtina nagrinėti NK plėtros klausimą. Šios grupės veikla išlieka intensyvi, grupė dalyvauja ne tik svarstant NK plėtros klausimą. Lietuva kartu su dar 26 valstybėmis pateikė prašymus tapti NK šalimi nare.

Otavos konvencija (APLC)

Lietuva pirmoji iš Baltijos šalių prisijungė prie Otavos konvencijos, kuri įsigaliojo 2003 m. lapkričio 1 d. Visos priešpėstinių minų atsargos Lietuvos teritorijoje buvo panaikintos 2004 metais, o minų tranzitas yra leidžiamas tik sunaikinimo tikslais.

Lietuva nuosekliai tęsė Otavos konvencijos efektyvaus įgyvendinimo politiką, skatindama naują konvencijos raidą regione ir brandindama procesą, reikalingą universaliam konvencijos tikslų taikymui. Lietuva siekia sustiprinti pagalbą minų aukoms, puoselėti priešpėstinių minų uždraudimo normas regione ir skatina atsisakyti šio nehumaniško ginklo, prisidėdama prie skaidrumo skatinimo ir pasitikėjimo regione stiprinimo.

2006-2012 m. Lietuva veikė kaip Otavos konvencijos Nuolatinio komiteto dėl Minų atsargų naikinimo ko-pranešėja ir ko-pirmininkė, 2011 m. buvo XII metinio šalių narių susitikimo viceprezidente. 2012 m. Lietuva dalyvavo priešpėstinių minų uždraudimo nuolatinio komiteto susitikimuose.

Ginklų limitavimo konvencija (CCW)

Lietuvos diplomatų įdirbis įgyvendinant ir plėtojant CCW konvenciją išlieka svarus. Lietuva ypač daug dėmesio skiriama nuo karo likusių sprogmenų tematikai. 2011m. Lietuvos atstovai aktyviai dalyvavo CCW Sponsorystės programos priežiūros komiteto veikloje bei parėmė konvencijos pastangas priimti protokolą dėl skeveldrinių šaudmenų. Nuo 2012 m. balandžio mėn. iki 2014 m. birželio 12d. Lietuvos atstovas vykdė Sponsorystės komiteto koordinatoriaus pareigas (Taip pat šias pareigas Lietuvos atstovas vykdė 2007-08 m.).

Įvykusioje 2011 m. lapkritį CCW IV peržiūros konferencijoje Lietuvos atstovai užėmė Konferencijos viceprezidento ir jos II Pagrindinio komiteto, kuriame buvo baigiamos derybos dėl galimo CCW VI papildomo protokolo vicepirmininko postus.

Naujienlaiškio prenumerata